Προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο τα μέγιστα δυνατά οφέλη για κάθε φορέα. Διευρύνουμε και συνδυάζουμε χρηματοδοτικά εργαλεία, για την αποτελεσματική πορεία κάθε προγράμματος.Συνεργαζόμαστε με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για τη συμμετοχή τους στα χρηματοδοτικά προγράμματα που ικανοποιούν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό τους.

Προετοιμάζουμε τα στελέχη τους για τη νέα προγραμματική περίοδο και ενημερώνουμε έγκαιρα για κάθε πρόσκληση που τους αφορά. Μαζί σχεδιάζουμε και συνδράμουμε για την επιλογή των κατάλληλων έργων, και στη συνέχεια υποστηρίζουμε την κατάθεση προτάσεων ώριμων και επιλέξιμων.
Παρακολουθούμε την πορεία της κάθε πρότασης, επιμελούμαστε τη φάση της αξιολόγησής της, καταρτίζουμε χρηματοοικονομικές μελέτες όπου χρειάζεται.


Οι Υπηρεσίες μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων:Σύμβουλοι τεχνικής υποστήριξης

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης έργων συγχρηματοδοτούμενων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, για δημόσιους ή και ιδιωτικούς φορείς.


Καινοτομία

Ανάπτυξη καινοτομικών εφαρμογών και προώθηση σύγχρονων προτύπων και συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και συστημάτων στρατηγικής διοίκησης.

 

Σχέδια Αναπτυξιακού Χαρακτήρα

Προώθηση σχεδίων αναπτυξιακού χαρακτήρα για τοπικές και ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, με εξεύρεση των αναγκαίων πόρων και δημιουργία ευέλικτων χρηματοδοτικών σχημάτων.


Η Μeci παρέχει υπηρεσίες τεχνικού και ειδικού συμβούλου, προσφέροντας:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υποστήριξη φορέων στην ωρίμανση έργων και υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα
 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υποστήριξη στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τεχνική Βοήθεια για την ένταξη Δήμων σε χρηματοδοτικά σχήματα στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων αστικής ανάπτυξης