Υπηρεσίες

Η MECI Ε.Π.Ε. παρέχει υποστήριξη στον τομέα της συμβουλευτικής για χρηματοδοτήσεις αναπτυξιακών έργων, αρχικά ενημερώνοντας τους πελάτες μας για πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης, και στη συνέχεια αναλαμβάνοντας πλήρως την παρακολούθηση των έργων κατά την ένταξη και υλοποίησή τους.

Αναλυτικά οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης έργων / δράσεων που έχουν σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης έργων/δράσεων συγχρηματοδοτούμενων από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, για δημόσιους φορείς

υποστήριξη φορέων στην ωρίμανση έργων και υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα

υποστήριξη στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από ΕΣΠΑ, κλπ

τεχνική Βοήθεια για την ένταξη Δήμων σε χρηματοδοτικά σχήματα στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων αστικής ανάπτυξης

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην ταχεία απορρόφηση πόρων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και στην ταχεία και άρτια υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα. Το μέγεθος, η δομή και το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας προσφέρουν τα εχέγγυα για σοβαρή, επαγγελματική και αξιόπιστη αντιμετώπιση των αναγκών του έργου και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων που προδιαγράφονται.

Είδη Συμβάσεων

Για την ανάληψη της συμφωνηθείσας υπηρεσίας από τους ενδιαφερόμενους φορείς , η εταιρεία υπογράφει με τον φορέα ένα συμφωνητικό υπηρεσιών (Σύμβαση) με αντικείμενο που μπορεί να αφορά τα εξής:

Α) Υπηρεσίες Συμβούλου για τη χρηματοδότηση έργων/δράσεων του Δήμου

Οι Δήμοι προκειμένου να υλοποιήσουν τα έργα/δράσεις που περιλαμβάνονται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό τους, πρέπει πέραν των ιδίων πόρων, να διεκδικήσουν τη χρηματοδότηση τους με την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων έργων/δράσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως ενδεικτικά:

 • το Πράσινο Ταμείο
 • το ΕΣΠΑ
 • το ΕΟΧ
 • το «Αντώνης Τρίτσης»
 • το Ταμείο Ανάκαμψης
 • το ΕΠΑ
 • την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κ.α.

Λόγω του ότι, τα Τμήματα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης των Δήμων, που εξ αντικειμένου και αρμοδιότητας  παρέχουν υποστήριξη στην εκάστοτε εμπλεκόμενη Υπηρεσία που θα κληθεί να ωριμάσει έργα/δράσεις για χρηματοδότηση, συνήθως δεν είναι επαρκώς στελεχωμένα, καθίσταται απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου υποστήριξης των Υπηρεσιών των Δήμων από εξωτερικό συνεργάτη. Για το σκοπό αυτό, μέσω της σχετικής παροχής υπηρεσιών, οι Δήμοι λαμβάνουν από την εταιρεία μας υπηρεσίες Συμβούλου για την υποστήριξη τους σε προτάσεις πράξεων που απαιτούν σύνολο ενεργειών για την ωρίμανση/υλοποίηση τους κατά την διαδικασία της ένταξης τους σε χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία.

Αντικείμενο/μεθοδολογία της παροχής υπηρεσίας

Αντικείμενο θα είναι οι Υπηρεσίες συμβούλου για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού των Δήμων με βάση τις χρηματοδοτικές αρχές στο προγενέστερο στάδιο της σύνταξης των σχετικών προτάσεων και κατά την σύνταξη των σχετικών φακέλων, για διεκδίκηση κονδυλίων από πόρους κρατικών είτε κοινοτικών, επενδυτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Οι εργασίες αυτές υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες από τις χρηματοδοτικές αρχές και απαιτούν ενέργειες λεπτομερέστατου σχεδιασμού πριν την σύνταξη των σχετικών προτάσεων, καθώς και προγραμματισμού κατά την σύνταξη των φακέλων, ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις και τα χρονοδιαγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται συνεχείς ανάγκες υποστήριξης στην επίλυση και ερμηνεία σχετικών ζητημάτων που απαιτούν ανάλογη εμπειρία.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες υποστήριξης του Συμβούλου θα αφορούν στα έξης αντικείμενα:

 1. Στη διερεύνηση και παρακολούθηση των υπαρχόντων δυνατοτήτων χρηματοδότησης με σκοπό την αξιοποίησή τους από τους Δήμους
 2. Στην εκτέλεση ενεργειών ωρίμανσης κατά τη φάση σύνταξης του φακέλου της πρότασης σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες
 3. Στην εκτέλεση συμπληρωματικών ενεργειών ωρίμανσης κατά τη φάση αξιολόγησης των πράξεων για την οριστική ένταξη τους
 4. Στις διαδικασίες που αφορούν στα ακόλουθα στάδια: (α) πριν την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, (β) πριν την Υπογραφή Σύμβασης (μετά την ανάδειξη αναδόχου)

Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες του Συμβούλου θα περιλαμβάνουν υποστήριξη ανάλογα με τις απαιτήσεις των προς ένταξη Πράξεων, στην ανάδειξη των προβλημάτων ωρίμανσης και τις προτεινόμενες λύσεις, στις προδιαγραφές/απαιτήσεις, της προτεινόμενης λύσης και στο σχεδιασμό των δράσεων όπου απαιτείται κ.λπ.

 

Β)  Υποστήριξη για την Παρακολούθηση χρηματοδοτούμενων δράσεων του Δήμου

Η παρεχόμενη υπηρεσία αφορά στην παροχή οριζόντιας συμβουλευτικής υποστήριξης στους Δήμους για την παρακολούθηση και την επιτυχή ολοκλήρωση των ενταγμένων χρηματοδοτούμενων Πράξεων, τόσο σε ό, τι αφορά το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο, όσο και σε ό, τι αφορά το εγκεκριμένο τους χρονοδιάγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτών των υπηρεσιών απαιτείται επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων σχετικά με τον προγραμματισμό ενεργειών-δράσεων υλοποίησης καθώς και συνεχής επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων για την παρακολούθηση και τον προγραμματισμό των αναγκαίων εργασιών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης από το Σύμβουλο αφορούν επίσης στα έξης αντικείμενα:

 • Αναλυτικός προσδιορισμός των εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων του έργου και προγραμματισμό τους
 • Επικοινωνία και συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα στο έργο μέρη (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, κλπ.)
 • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των επιμέρους εργασιών. Κατάρτιση και παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, έλεγχος οροσήμων (milestones).
 • Εντοπισμός κινδύνων ή αποκλίσεων και λήψη διορθωτικών μέτρων

Οι εργασίες αυτές υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες από τις χρηματοδοτικές αρχές και απαιτούν ενέργειες λεπτομερέστατου σχεδιασμού, ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις και τα χρονοδιαγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται συνεχείς ανάγκες υποστήριξης στην επίλυση και ερμηνεία σχετικών ζητημάτων που απαιτούν ανάλογη εμπειρία που διαθέτει η εταιρεία μας.

 

Γ) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στην υποβολή/παρακολούθηση θεματικών προσκλήσεων

Η εκτέλεση της υπηρεσίας αφορά σε προσκλήσεις που λόγω της πολυπλοκότητας του αντικειμένου τους απαιτούν ύπαρξη συμβούλου για τον σχεδιασμό, την υποβολή και στη συνέχεια την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης πράξης όπως για παράδειγμα:

 • Πρόσκληση ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ»
 • Πρόσκληση ΕΠΑΝΕΚ με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ»